forum.topolowka.pl

Klub Myśli Politycznej - Demokracja

Szakulz - 2010-06-13, 15:38
Temat postu: Demokracja
Odpowiadając na sugestie Szymona rozpoczynam nowy temat w którym chciałbym postawić pytanie: Czy demokracja jest najlepszym ustrojem państwa?

Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie należy dokładnie rozpatrzyć dwie kwestie:
1. Co oznacza termin państwo ?
2. Co jest kryterium oceny państwa?

Pierwsze pytanie wydaje się o wiele trudniejsze wskazuje na to chociażby ilość odpowiedzi jakie filozofowie udzielali na nie od zarania cywilizacji.

1. Osobiście uważam , że najbliższa prawdzie jest definicja Rothbarda która w skrócie mówi , że państwo jest organizacją roszcząca sobie monopol na przemoc. Teza to jest dość kontrowersyjna , lecz łatwa do udowodnienia. Począwszy od pierwotnych organizacji plemiennych, skończywszy na dzisiejszych ustrojach demokratycznych, zawsze istniało wyraźne rozgraniczenie pomiędzy przymusem stosowanym przez państwo , a dowolną inną jednostkę. Zabójstwo popełnione przez człowieka jest zbrodnią , podobnie jak kradzież, czy wymuszenie. Ten sam czyn w wykonaniu państwa , może być zasłużoną karą , podatkiem , lub grzywną. Lecz , czy należy złamać ten monopol państwa , tak jak proponują to anarchokapitaliści ? Nie, przemoc jest jedynym złem, ponieważ godzi w jedyne ( takie jest moje zdanie ) niezbywalne prawo człowieka , którym jest wolność. Zło nie może być przedmiotem wolnego handlu ( ponieważ zawsze znajdzie się ktoś kto postanowi zwiększyć popyt na ochronę przed przemocą, wprowadzając terror). Wynika z tego ,że państwo jest złem (jako jednostka ograniczająca wolność) koniecznym (ponieważ celem trzeba ograniczać przemoc).

2. Tutaj powiem coś co nie podoba się większości Moich rodaków ( co jest tylko dowodem hipokryzji). Jest to mianowicie moja osobista egoistyczna korzyść. Nie dobro narodu, nie zniesienie nierówności społecznych , nie integracji w UE, czy możliwość decydowania o losach innych ludzi. Dla Mnie najważniejszą wartości jest pełna możliwość decydowania o samym sobie, z czego wynika prawo do owoców swojej pracy. Zapewne większość z Was wie co oznacza "dzień wolności podatkowej ". Wiecie kiedy on przypada? W tamtym roku przypadł on na 14 czerwca co oznacza że 47% swojego życia (nie licząc lat spędzonych na obowiązkowej nauce w szkołach) przeznaczasz na zaspokojenie potrzeb państwa. Dla porównania w USA w 1910 było to 5% a dziś wynosi prawie 30%. Dodatkowe kryterium oceny państwa pojawia się po zastanowieniu się nad punktem pierwszym: czy dane państwo ma tendencje do poszerzania swojej władzy nad obywatelem , czy nie?

Przeanalizujmy zatem demokracje pod względem tych dwóch czynników.

1. Czy państwo demokratyczne zapewnia Mi wolność? Dla większości z Was dopowiedz jest oczywista: TAK! TAK! Takkk!? Nie jestem tego taki pewny , powiem więcej , wiem ,że tak nie jest. Możliwość głosowania w demokratycznych wyborach daje mi możliwość decydowania o tym jak zostanie wykorzystana połowa mojego życia, lecz inni obywatele też mają prawo głosu, przez to stosunek sił wynosi jak 1 do 40 000000. Co w praktyce oznacza ,że człowiek staje się w połowie niewolnikiem bezosobowej masy zwanej społeczeństwem.
Mark Twain powiedział "Niczyje zdrowie, wolność, ani mienie nie jest bezpieczne kiedy obraduje Parlament". Demokracja daje innym ludziom niezasłużone i nieograniczone prawo dysponowania Twoim życiem. Doskonałym przykładem hipokryzji demokratów-socjalistów może być progresywny podatek dochodowy. Z jednej strony im więcej zarabiasz tym więcej musisz oddać ( bo "masz większe obowiązki wobec społeczeństwa" ś.p. Lecz Kaczyński) z drugiej strony każdy głos liczy się tak samo ( bo każdy jest "równy"). Taki system uważam za całkowicie niesprawiedliwy, skoro państwo ma decydować jak wyda moje pieniądze to chciałbym mieć adekwatny do płaconej kwoty wpływ na to jak zostaną one wydanie. W wyborach nie liczyły by się bezosobowe głosy, lecz zeznania podatkowe. Taki system jaki jest teraz ma uzasadnienie tylko w przypadku podatku pogłównego. To tak krótka dygresja na temat cenzusów.
"Na to, by w danym kraju zapanował socjalizm, wystarczy wprowadzić w nim demokrację" Karol Marks. Doskonałym przykładem są ś.p. Stany Zjednoczone, tam scena polityczna przesunęła się zdecydowanie w lewo kiedyś republikanie byli zdecydowanie prawicą , demokraci nieco na lewo , ale ciągle była to centroprawica. Dzisiaj republikanie to centroprawica ,a demokraci centrolewica .Jeszcze parę lat, kolejny Obama i zobaczycie co się stanie z USA. Jako ,że większość polityków nie wyobraża sobie polityki socjalnej bez środków interwencyjnych tylko jako zasiłki dotacje itd. państwo demokratyczne potrzebuje coraz więcej i więcej pieniędzy, aby sprzedać kiełbasę wyborczą typu dotacje dla powodzian.

2. Czy demokracja ma tendencje do zwiększania swojej władzy nad obywatelem, czy nie ?
Ostatnio jeden z polityków platformy chyba Nowak powiedział ,że "Unia Europejska jest szczytowym osiągnięciem demokracji" . Trudno się z tym niezgodzić przecież , każde państwo w demokratycznych wyborach decydowało o wstąpieniu do UE.
Początkowo protoplasta UE miała zapobiegać kolejnym wyniszczającym wojnom na starym kontynencie i zapewniać łatwiejszą wymianę surowców między państwami ,idea szlachetna , lecz co mają do tego ostrzeżenia na workach z piaskiem i ślimaki zaliczone w poczet innej grupy taksonomicznej? Właśnie - nic, każdy organizm demokratyczny dąży do poszerzenia swoich kompetencji , dzisiaj góral nie może nawet sprzedawać oscypka takiego jaki chce, ponieważ musi spełniać on ściśle określone normy. Z czego to wynika? Im więcej przepisów, biurokracji , tym więcej ciepłych miejsc w Brukseli dla krewnych i znajomych królika.

Dobra ,ale jeśli nie demokracja to co? Odpowiadam monarchia, a raczej minarchistyczna monarchia konstytucyjna.

a) Władza sądownicza.

Aby istniał sens wszczynania sprawy sądowej musi istnieć strona poszkodowana , która to wnosi sprawę do rozpatrzenia przez sędziego. "Volenti non fit iniuria" Dalej wybór sędziego , najważniejsze jest to , aby obydwie strony zgodziły się na prowadzenie sprawy przez konkretnego sędziego, orzeka no wyroki w oparciu o konstytucje jako najwyższy akt prawny w danym państwie i o dowolne inne kodeksy zaakceptowane przez strony konfliktu. Obustronna akceptacja sędziego jak niezależnego arbitra jest najważniejsza , dzięki temu działają zdrowe zasady wolnorynkowe - najlepszy sędzia - ten którego najtrudniej przekupić , ten który wydaje najsprawiedliwsze wyroki zostanie zaakceptowany przez obydwie strony. Jeśli sędzia jest przekupny lub faworyzuje jedną z stron jego kandydatura zostanie odrzucona. Co do dodatkowych kodeksów mówię o wewnętrznych aktach prawnych wydawanych przez dobrowolne organizacje, których członkami są strony konfliktu np organizacje handlowe. Akceptacja wyroków wydanych na podstawie takich aktów prawnych może być warunkiem uczestnictwa stron konfliktu w danej organizacji. Wyrok taki może przewidywać kary na podstawie dobrowolne zaakceptowanego regulaminu tej organizacji. A jeśli strony nie dojdą do porozumienia? Jeśli sprawa nie dotyczy kilku przestępstw takich jak : oszustwo , niedotrzymanie umowy , zabójstwo , czy przestępstwa ,kiedy ofiara nie może sama się bronić, to jest to sprawa wewnętrzna danej organizacji i sądy tych organizacji mogą wydać wyrok na dowolnej ustalonej przez siebie zasadzie, lecz strony nie są zobligowane do podporządkowania się do tego wyroku ( jak mówiłem tylko państwo ma monopol na przemoc i tylko wyroki wydawane przez sądy państwowe mogą użyć przemocy). Jeśli natomiast sprawa dotyczy wyżej wymienionych przestępstw strona niezadowolona z wyroku może wnieść sprawę do sądu królewskiego , który działa na podstawie konstytucji, a sędziowie mianowani są przez samego monarchę, wyrok wydany przez taki sąd jest wiążący dla obydwu stron i państwo ma prawo zastosować przemoc, aby wyegzekwować wykonanie wyroku. W przypadku oszustwa - anulowania umowy, w przypadku niedotrzymania umowy - nakazać stroną ich dotrzymania , lub zmodyfikować umowę, w przypadku zabójstwa i innych przestępstw w których ofiara nie może się bronić , ukarać sprawcę w sposób przewidziany w konstytucji.


b)Ustawodawstwo- brak

Konstytucja jest jedynym i najważniejszym aktem prawnym obowiązującym wszystkich przebywających na terenie danego państwa - nie ma takiego pojęcia jak obywatel- każdy przebywający na terenie danego państwa dłużej niż "tu określona wartość zapisana w konstytucji" musi zapłacić określoną sumę. Konstytucja stanowi niezbędne określa istotne minimum kompetencji państwa, dlatego nie ma potrzeby jej modyfikować.

Włada wykonawcza- monarcha jakkolwiek by go nie nazywać , król , cesarz , maharadża, papież, czy ktokolwiek inny. Głównymi zadaniami monarchy są : zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego przy użyciu armii i policji. Wydzierżawiać elementy infrastruktury i grunty pod budowę jej elementów w celu zapobiegania poswataniu monopoli. Sprzedawanie dóbr państwa w celu zapobiegania powstawianiu monopoli państwowych. Krótkie wyjaśnienie. Dlaczego król może sprzedać fabrykę, ale kawałek drogi może tylko wydzierżawić? Powód jest prosty monopole. Jeśli król sprzeda hutę miedzi to przedsiębiorca może sprzedać produkt po dowolnej cenie, albo zwolnić pracowników i postawić tam hotel ( jeśli mu się to opłaci , a umowa zawarta z monarchą nie wykluczy takiej możliwości), każdy nabywca miedzi może nabyć ją od dowolnego innego sprzedawcy. W przypadku elementów infrastruktury trudno wyobrazić sobie budowanie konkurencyjnej drogi w centrum miasta, gdyby przedsiębiorca posiadał określony kawałek drogi na własność mógłby zażądać dowolnych opłat, lub zbudować w danym miejscu coś innego. Dlatego król wydzierżawia przedsiębiorcy określony element infrastruktury, jako właściciel otrzymuje od dzierżawcy określony udział w zyskach pobieranych z ustalonych opłat od użytkowników infrastruktury. Jeśli opłaty pobieranie za dzierżawę gruntów i infrastruktury okażą się niewystarczające aby utrzymać wojsko i policję może zaciągać podatki pogłówne do wysokości określonej w konstytucji.

Jak widzicie nie ma tutaj prawdziwego trójpodziału władzy monarcha łączy w sobie zadania najwyższego sędziego i władzy wykonawczej, nie ma natomiast możliwości zmiany konstytucji. Jego jedynymi zadaniami są zapewnienie wolności od przemocy i zapobieganie powstawania monopoli. Monarcha może prowadzić działalności gospodarczą taki jak każdy inny przedsiębiorca, lecz nie może finansować swoich inwestycji z pieniędzy pochodzących z podatków. A jak kontrolować monarchę aby nie stał się krwawym tyranem?
Aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo przed przestępcami potrzebna jest zdecydowanie mniejsza liczba wojska, czy policji, niż w przypadku kontrolowania wszystkich obywateli
( przykładowo ustalamy , że policjantem lub żołnierzem nie może być więcej niż jeden na dwa tysiące obywateli). Trzeba tylko zawrzeć w konstytucji takie ograniczenie. Jeżeli zostanie ono przekroczone obywatele mogą wypowiedzieć posłuszeństwo monarsze umowa społeczna zostaje "zerwana", po rewolucji poszukujemy nowego króla , modyfikujemy konstytucję , lub zmieniamy ustrój. :)

Ale jak można by zaprowadzić taki ustrój ? Jest na to kilka opcji. Można wybrać króla i przegłosować nową konstytucje w wyborach powszechnych podobnie jak w Lichtensteinie.
Można poczekać aż wszystko się rozp***oli jak w Grecji i jeśli nie nastąpi pomoc innych państw euro-socjalistycznych to po okresie anarchii może znaleźć się ( w co wątpię ) ktoś kto stopniowo zaprowadzi porządek i ogłosi się królem. Trzecia najbardziej prawdopodobna opcja to , że znajdzie się taki pan jak Pinochet, ogłosi się królem, chwyci wszystko za jaja i stopniowo będzie popuszczał , aż puści całkowicie.

Pewnie czytając to Szymonie myślisz , że jest to tylko chora utopia, ale czy pamiętasz jakie są wyznaczniki utopii? Wedle Walsha utopia musi zapełniać kilka zasadniczych cech: Człowiek musi być istotą plastyczną ( mówiłeś coś o zmienianiu społeczeństwa zamiast ustroju?), w utopi panuje powszechne szczęście, możliwe jest znalezienie sprawiedliwych władców lub nauczyć sprawiedliwości wybranych do rządzenia ludzi, nie istnieje żadna nieusuwalna sprzeczność między pomyślnością jednostki, a pomyślnością społeczeństwa, oraz kilka innych.

Socjal-demokacja jaka panuje obecnie w naszym kraju spełnia większość warunków. Propozycja przedstawiona przeze mnie nie zakłada szczęścia dla wszystkich ludzi, ale poprzez prawie nieograniczoną wolność sprawia ,że człowiek ma możliwość dążenia do szczęścia w dowolny sposób. Nie zakłada istnienie sprawiedliwych sędziów , ale umożliwia wybór najlepszego. Odrzuca jakiekolwiek poświęcenie jednostki na rzecz społeczeństwa , rezygnuje z równości na rzecz wolności ( zauważ ,że dążenie do wolności zapewnia automatycznie równość wszystkich ludziom. Czy istnieją ludzie równiejsi sobie, niż tacy którzy są całkowicie wolni? Dążenie do równości niszczy wolność.) Moja wizja państwa daje prawo powtórzenia z Johnem Galtem: „Przysięgam na swoje życie i swoją miłość do niego, że nigdy nie będę żył dla innego człowieka, ani prosił go by żył dla mnie" Co najważniejsze odrzuca koncepcję człowieka jako istoty podatnej na zmiany ,wręcz przeciwnie człowiek od tysiącleci jest taki sam zmieniają się tylko warunki technologiczne, umożliwiając człowiekowi dążenie do szczęścia.

Jestem w trakcie pisania przykładowej , wstępnej wersji konstytucji takiego państwa, kiedy ją skończę to ( co nie nastąpi szybciej niż za kilka tygodni ) umieszczę ja również na tym forum, aby nie dyskutować nad założeniami, lecz konkretami.

Czekam na konstruktywną krytykę, chociaż miałoby było gdyby ktoś zgodził się po części z moimi poglądami.

Zainteresowanych odsyłam na stronę http://liberalis.pl/ oraz zapraszam do zapoznania się z dziełami Ayn Rand takimi jak "Źródło", czy "Atlas Zbuntowany" oraz "Wolny wybór" Friedmana.

Nie przeklinamy ;)

szymon - 2010-06-13, 17:17

Ktoś napisał posta specjalnie dla mnie :)

I szczerze mówiąc trudno nie zgodzić się z taką wizją państwa, mam w gruncie rzeczy zbliżone poglądy (vide ten post, pinochetyzm). Sprzeciwiałem się głównie UPR i p. Mikkemu, którego postawa, teorie spiskowe i niektóre poglądy zwyczajnie mnie odrzucają. Jedyne z czym mogę się nie zgodzić to detale: nie sądzę, żeby wprowadzenie takiego ustroju było proste. Państwa w których dokonano przewrotu są mimo wszystko dość rzadkie. Nie widzę żadnego godnego kandydata na króla, i nie powinien być to pierwszy lepszy prawnik czy filozof. Monarcha powinien być osobą powszechnie szanowaną i znaną.

Nadal uważam jednak, że Platon to był gość, a ustrój to i tak sprawa drugorzędna ;) Czekam na twoją wizję konstytucji i pozdrawiam serdecznie

Słupek - 2010-06-13, 17:39

Libertariańska krytyka monarchizmu:
http://liberalis.pl/2007/...ej-potwierdzac/

szymon napisał/a:
Nadal uważam jednak, że Platon to był gość
Arystoteles był fajniejszy :P

Cytat:
Zainteresowanych odsyłam na stronę http://liberalis.pl/ oraz zapraszam do zapoznania się z dziełami Ayn Rand takimi jak "Źródło", czy "Atlas Zbuntowany" oraz "Wolny wybór" Friedmana.

Te powieści mają po ponad 1000 stron maczkiem. Wątpię by komuś tutaj chciało się to czytać. Zwłaszcza, że pod względem artystycznym to raczej dość wciągające czytadła z tezą, a nie wybitna literatura. Zaś Wolny wybór to taki libertarianizm w wersji light. Na mnie podziałało jako gateway drug, ale sporo jest tam pomysłów etatystycznych, krytykowanych przez innych libertarian.

Ze swojej strony poleciłbym broszurki Bastiata (ok. 200 lat, ale niewiele się zdezaktualizowały, większość jest dostępna w internecie) i krótkie książki Misesa traktujące o wybranych tematach (Biurokracja, Planowany chaos, itd.), a także zasoby http://mises.pl , http://mises.org (dużo artykułów i całych książek po angielsku) i http://libertarianizm.pl


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group